Vedtekter

Vedtekter for Lommedalen Sangkor

Sist revidert på årsmøtet for 2016, tidligere revidert i 1944,1967, 1987, 1991, 1993, 1996, 2004 og 2010

Lommedalen Sangkor er et blandet kor i Bærum, stiftet 6. februar 1938. Koret er tilsluttet Norges Korforbund.

§1 Korets formål
Korets formål er:
a)     Å fremme god korsang og fellesskap
b)    Å vekke musikalsk sans og interesse
c)     Å glede oss selv og andre gjennom sangen

Dette søkes oppnådd ved regelmessige sangøvelser – minst én gang pr. uke – og jevnlige konserter, alene eller i samarbeid med andre kor og musikere.

§2 Medlemskap
Det er dirigentens ansvar å vurdere om en sanger er egnet til opptak eller fortsettelse i koret.

Øvre veiledende aldersgrense for sangere i koret er 65 år. Det er dirigentens ansvar å vurdere om en sanger kan fortsette i koret etter fylte 65 år, eller om en sanger må slutte tidligere.

Medlemmene må så langt det er mulig slutte opp om koret ved å møte jevnlig på øvelsene og påta seg de oppgavene som kreves for å drifte koret.

Fravær meldes til en navngitt person.

Ved fravær har medlemmene selv et ansvar for å:
–       innhente eventuell informasjon
–       innhente nytt stoff og sette seg inn i det.

Kormedlemmene skal rette seg etter korets vedtekter. Hvis ikke, kan styret vedta at vedkommendes medlemskap opphører. Det samme gjelder dersom et kormedlem oppfører seg på en måte som oppfattes som særdeles upassende.

Det er mulig å tildele æresmedlemskap til medlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til det. Det synlige tegnet er en æresmedalje.
Æresmedlemmer som har sluttet, har gratis adgang til konserter og andre arrangementer.

§3 Medlemskontingent

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales halvårsvis. Skoleungdommer, studenter og aktive æresmedlemmer betaler ½ kontingent.
Medlemskap regnes fra opptaksdato, men kontingenten betales fra første påfølgende 1. januar eller 1. juli. Nye medlemmer betaler ingenting for de to første månedene, deretter en forholdsmessig andel av kontingenten for semesteret.

§4 Årsmøtet

a)     Innkalling

Årsmøtet holdes hvert år i februar/mars og varsles senest 14 dager i forveien. Saker til årsmøtet må være levert styret minst tre uker før møtet.
Ekstraordinært medlemsmøte kan holdes hvis styret finner det nødvendig, eller hvis 1/3 av medlemmene forlanger det.
Saker som dukker opp gjennom året ellers, kan drøftes på en vanlig øvelseskveld og ev. vedtas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

b)    Saker til behandling
Årsmøtet skal velge møteleder og møtesekretær, behandle innkalling og saksliste, behandle årsmelding og revidert regnskap for foregående kalenderår, og arbeidsplan og budsjett for inneværende kalenderår, inkl. fastsettelse av kontingent.

c)     Valg
På årsmøtet velges korets leder for 1 år om gangen, og de øvrige styremedlemmene etter innstilling fra hver av arbeidsgruppene vekselvis for 2 år om gangen: Administrasjonsgruppen, økonomigruppen, repertoar- og notegruppen, konsertgruppen, PR- og markedsførings-gruppen og tur-, fest- og trivselsgruppen.
Årsmøtet velger i tillegg hvert år én av to revisorer for 2 år og nye representanter til en valgkomité på to medlemmer for 2 år. Representanter til øvrige utvalg og komiteer utpekes av styret.

§5 Styret

Korets styre består av korets leder og lederne for korets arbeidsgrupper. Det utarbeides instruks for hver av gruppene. Endringer i instruksene vedtas av styret.

For å sikre korets fremdrift holder korets leder jevnlige møter med hele styret, eller med deler av styret hvis det er mer formålstjenlig.

Styret har ansvar for å tilsette dirigent og utarbeide kontrakt.
Dirigenten kan innkalles til styremøtene.

Korets leder styrer forhandlingene ved alle møter og er korets administrative leder innad og utad. Lederen delegerer oppgaver til de øvrige styremedlemmene i samsvar med de funksjonene de har. Under lederens fravær har gruppelederne ansvar for at lederfunksjonen blir ivaretatt.

§6 Korantrekk
Antrekk og bruk av eventuelle andre koreffekter ved opptredener fastsettes av korets leder i samråd med konsertgruppen, alternativt med hele koret.

§7 Vedtektsendringer
Forandring av vedtektene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 stemmeflertall. Nye vedtektsforslag bør forelegges medlemmene minst tre uker før årsmøtet.

§8 Oppløsning

Oppløsning av koret kan ikke skje så lenge minst 10 medlemmer ønsker å fortsette. Oppløsning kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes på samme møte. Midlene skal benyttes til beste for korsangen.
I tilfelle oppløsning velges to habile personer til å gjennomføre vedtaket om disponering, og til å ta ansvar for at korets arkiv og ev. andre eiendeler av historisk interesse blir oppbevart på en forsvarlig måte.