Arbeidsgrupper

I Lommedalskoret har vi syv arbeidsgrupper som hver har ansvaret for ulike oppgaver innenfor koret. Alle kormedlemmene deltar i hver sin arbeidsgruppe og får god mulighet for å bli kjent på tvers av stemmegruppene. I tillegg blir oppgaver som skal utføres fordelt på mange. Hver arbeidsgruppe velger sin ”leder” som representerer gruppen inn i styret, bortsett fra administrasjonsgruppens som ledes av sekretæren.

Administrasjonsgruppen: Bistår styret ved behov og løser andre oppgaver som ikke naturlig ligger til styret eller til de andre gruppene. Korets sekretær er leder for administrasjonsgruppen.

Økonomigruppen: Ivareta kassererfunksjoner, være aktive i forhold til å skaffe midler gjennom dugnader og in quel sito administrere disse.

Note/programgruppen: Velge repertoar sammen med dirigenten, ha ansvar for at noter er 
systematisert og tilgjengelig.

PR/Markedsføringsgruppen: Ansvar for medlemsrekruttering, pressekontakt ved arrangement og ellers, samt å skaffe sponsorer til konserterarrangementer. Vedlikehold av korets hjemmeside

Konsertgruppen: Ansvaret for konserter, forberedelser, lokaler, rigging av utstyr etc.

Tur/fest/trivselsgruppen: Arrangerer turer, fester og andre former for kos, hygge og sosiale samlinger. Har ansvar for den månedlige utloddning , og passer på jubileer og ”runde dager”

Valgkomite: Ha oversikt over styremedlemmer på valg, skaffe kandidater.